0
 
آشنایی با ملا محمدباقر صحبت لاری
تاریخ انتشار : 17 دي 1395 ساعت 10:37:45 | تعداد بازدید: 3926
ملا محمدباقر صحبت فرزند محمد علی فرزند عبدالصمد فرزند شاه منصور از مردم بیرم لار از توابع فارس و از شاعران دانشمند قرن دوازدهم هجری است. نخست در مدرسه قریه رونیز به تحصیل پرداخت سپس به شیراز رفت وبه فرا گرفتن علوم مشغول شد. 
 
وی در تاریخ گذشتگان، لغت فارسی و ادب عربی آگاهی و مهارت داشت و در فقه و اصول به درجه اجتهاد رسید. صحبت لاری در اواخر عمر نابینا شد. دیوان وی در شیراز و تهران به چاپ رسیده است. گروه : مشاهیر ملیرشته : ادیان خارجیگرایش : شعر به لهجه لاریوالدین و انساب : پدران و اجداد ملا محمدباقر صحبت لاری عبارتند از: محمد علی فرزند عبدالصمد فرزند شاه منصور اوضاع اجتماعی و شرایط زندگی : ملا محمدباقر صحبت لاری متخلص به صحبت فرزند محمد علی، فرزند عبدالصمد، فرزند شامنصور از مردم بیرم لار و از خاندان قدیمی ملوک لارستان بوده است. وی از شاعران دانشمند قرن دوازدهم هجری است. وی در ۱۱۶۲ه. ق در قریه بیرم لار متولد شد معیشت و اقتصاد لارستان به ارتباط تجاری و مسافرت کارگران ایرانی به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس وابسته بوده و هست.تحصیلات رسمی و حرفه ای : ملا محمدباقر صحبت لاری ابتدا در مدرسه قریه رونیز به تحصیل پرداخت سپس به شیراز رفت و به فرا گرفتن علوم مشغول شد. وی در تاریخ گذشتگان، لغت فارسی و ادب عربی آگاهی و مهارت داشت و در فقه و اصول به درجه اجتهاد رسید. وی اشعاری نیز سروده است که در دیوان وی منتشر شده است.خاطرات و وقایع تحصیل : روزگار کودگی و تحصیل ملا محمد باقر صحبت معاصر با اواخر کار جانشینان نادر شاه افشار در شمال شرقی ایران و قدرت گیری خاندان کریم خان زند و نیز احیای ملوک محلی لارستان بوده است.فعالیتهای ضمن تحصیل : ملا محمد باقر صحبت لاری در کنار مطالعه آثار فقه و اصول، تحصیل در شیراز، به مطالعه تاریخ، ادبیات فارسی و عربی و نیز سرودن شعر نیز می پرداخت.استادان و مربیان : علما و دانشمندان بزرگ فارس به ویژه شهر شیراز در عهد زندیه از استادان ملا محمدباقر صحبت لاری بوده اند.وقایع میانسالی : مدت طولانی ای از جوانی و میانسالی صحبت لاری به تحصیل فقه و اصول درشیراز سپری شد. در آن روزگار کریم خان زند و جانشینان او حکومت محلی مستحکمی در جنون ایران به ویژه در فارس پدید آورده بودند. و با تصرف بصره از دست عثمانیان به تجارت جنوب ایران از جمله لارستان رونق بخشیده بودند. صحبت لاری در اواخر عمر خود نابینا شده بود. زمان و علت فوت : ملا محمدباقر صحبت لاری در سال ۱۲۵۱ه.ق/ ۱۲۱۴ه.ش در لارستان در گذشت و در مجاورت امامزاده میر علی بن الحسین در لارستان دفن گردید.مشاغل و سمتهای مورد تصدی : ملا محمدباقر صحبت لاری درجه اجتهاد خود در فقه شیعی را از مدرسه علمیه شیراز درعهد زندیه دریافت کرده بود از این رو به لقب علمی “ملا ” ملقب شده بود.فعالیتهای آموزشی : در منابع صخنی از فعالیت های آموزشی ملا محمدباقر صحبت لاری نیامده است. اما بعید است که چنین فقیه و دانشمند عالیقدری در لارستان مکتبی نگشوده و شاگردانی نپرورده باشد.سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : سرودن شعر، مطالعه آثار گذشتگان درتاریخ، ادبیات فارسی و عربی و نیز فقه و علوم دینی از امور مورد علاقه ملا محمدباقر صحبت لاری بوده است.شاگردان : ملا محمدباقر صحبت لاری به احتمال بسیار درلارستان مکتب و محضری داشته و دست کم شاگردانی را پروده و آنان فقه و علوم دینی آموخته است.آرا و گرایشهای خاص : ملا محمدباقر صحبت لاری از فقهایی بود که به دانشهایی چون ادب فارسی و عربی و حتی سرودن متمایل بود و برخلاف برخی روحانیون متعصب، شعرسرایی را منافی مذهب می دانسته است.

آثار :  1 دیوان اشعار ویژگی اثر : دیوان اشعا صحبت لاری در روزگار محمد رضا شاه پهلوی در شیراز و تهران به چاپ رسیده است. مدتی قبل نیز تجدید چاپی نفیس از همین دیوان توسط بنیاد فارسی شناسی در شیراز انجام گرفته است. دیوان اشعار صحبت لاری شامل انواع اشعار وی با مضامین مذهبی و عارفانه است که زندگی اجتماعی مردم لارستان را نیز در عهد زندیه نشان می دهد.
 

کد مطلب: 10053
 
کد امنیتی:   
 [0 نظر]