0
 
فَسیل /نخل ها ایستاده میمیرند !
تاریخ انتشار : 19 آذر 1393 ساعت 22:17:28 | تعداد بازدید: 2377
صمد(یعقوب) کامجو: درگذشته مردمان  لارستان کهن برای درخت نخل احترام خاصی قائل بودند .اگر به صحراه ها یا خانه های قدیم لارستان رفته بودید یکی از درختان موجود،درخت نخل بود . برای  آبیاری این درخت پر ثمر ونگهداریچه زحمت هایی که به خود نمی دادند . آ
 
 آبیاری یا از طریق آب های موسمی یا از آب چاه استفاده می کردند .باغچه های بزرگی که به<<رُمزه >>معروف بود برای ذخیره بیشتر آب درست می کردند . در کنار هر <<بست >>که واحد رمزه بود خانه ای از خشت یا کَپری از برگ ( پِش ) فسیل برای استراحت ومواظبت از درختان بنا می کردند . ولی متاسفانه در حال حاضر در اکثریت خانه ها از این درخت خبری نیست و از بین بردن  نخلستان د رصحراه ها  بهترین روش برای فروش زمین ودرست کردن خانه ومغازه می باشد . پس از اینکه مدتی به آن  آب ندادند می میرد ویا از طریق سوزاندن این درخت به هدف خود می رسند .تا به حال هم نخل زنده ومرده به کسی یا عمارتی آسیب نرسانده است با وجودی که ریشه آن زیاد در خاک فرونرفته است وبر عکس درختان دیگر به راحتی می شود ریشه وکُنده آن از خاک بیرون آورد .گویند نخل به منزله عمّه انسان ها است .نخل درخت عجیبی است . فایده وثمره آن برای انسانها بسیار زیادتراز درخت های دیگر است . دلیل این ادعا این است که  تمامی قسمت های این درخت از زمانهای دور وسیله های مناسبی برای بشر بوده است .نخل هم مثل همه ی موجودات خداوند به صورت جفت آفریده است و نام و فایده آن در قرآن زیاد آمده است .
درخت نُر ( نَر ) : درختی است که ثمر نمی دهد فقط از دانه وگرده ی آن  برای بارور کردن نخل ماده به کار برده می شود . تنها ثمره این درخت همان بُکوم که داخل این بکوم ذرات و دانه ها یی ازکه برای بارور شدن درخت ماده  از آن استفاده می شود .

کد مطلب: 9947
 
کد امنیتی:   
 [0 نظر]