پایگاه خبری لارستان کهن

لار نو به روایت تصاویر/2

لار نو به روایت تصاویر/2

لار نو به روایت تصاویر /2
عکس 1- بلوار فرهنگ- عکاس مسلم ابراهیمی
عکس 2- پارک حاشیه
عکس3- پارک حاشیه(ندا) از زاویه دیگر
عکس4- فلکه طاووس
عکس 5- نمایی از پارک حاشیه و فلکه امام خمینی
 
 

2 2 ساعت 11:27:19
 

لارنو به روایت تصاویر /1

لارنو به روایت تصاویر /1

لار نو به روایت تصاویر /1
عکس 1- فلکه طاووس
عکس 2-فلکه فرمانداری( بسیج)
عکس 3-پارک شهر 
عکس 4-پارک جنگلی
عکس 5- ورودی پارک شهر

2 2 ساعت 10:27:28