0
 
کئوات شوو / لالای خیلی خیلی بچِ پرَپَرَدارِه
تاریخ انتشار : 13 بهمن 1396 ساعت 17:26:42 | تعداد بازدید: 2156
خالَه شَهرَبان اَبُنِ پُشتو خونَشو اَند!!
آخِ قدیم بِشتَرو اَبلندی خونَشو اَند!(سِنَی قَعلَ )(زِرِ قَدَنگاه)(بُنِ پشتو)(تُلِ سرخ)
خلاصه خاله شَهرَبان لالا اَند (مامای امروزی)دُتیا کِ بَئو اَبُدِن دَوای خودمونی شَدادِن زِنِیا کِه ماه و رُزِ خُ اَندِن وَدَسِّ اِم بِچ شُدُنجا اَد 
 
 
 
کَل شَهرَ بان :کَی اِوَختِ 
اَتِ یَک شاو زَمِسو کِ ماه تاریکو اَم اَند سِم سِمو بَرو دائوند 
دَرِ داولو شُزَت 
 
از پَسِ در:مَئِم (صَدَی مَرد اَند )
کَل شَهرَبان:چِکَرتِ؟
از پَسِ در:زادمو اُمِ
کَل شَهرَبان بَرَساتی اُژواسِ چو در اُژواکِ اُژدی شَبائَتِ آدم اُشنیشَوِس در آبَنِ کِه مَردو التماس اُشکِ :!!قَسَمِ خدا تَدَیم 
مَ فَریاد بِرَس 
کل شهربان: تو کَیش چوئه چَش و لوت اِندَی ؟
مَردو جُباب اُژدا :مَ مَخلوق خدا اِسِم ولی آدمیزاد نیسِم 
*از ما بهترون اَند*
زِنَم بِچ داردای !!اَفَشتا مُنِ خُمو شَوَر سِرَاِسِّن ولی اَدَنِم کَر اِشو شَوَنا کُن زِنَم اَمِری
خاله شَهرَبان آو لَکُش اَند ولی مجبور اَند قبول بَکُ
خونتو کُجَی؟
پُشتِ چَی دول آو (چَی=چاه)
خاب دائِم تا وَختِ مَچی اَپَی یَک اَنِسِم جَلدی برو اَلالاتو بگو کَری شَمَدَری کِ لالای خیلی خیلی بِچِ پَرَ پَرَ دارِه اَلخان خُم دائِم .
         الخان=(الان)
اَجِنَّی مردو وَیَک تَکَل چو و واگِشت 
خاله شَهربان سارُخ سوسَنیش اُژواسِه شَدُم شِ پنا بَر خدا چو 
تا سِرَوَزیرِ خونَشووابویس لالاشو اُند اُژگُت پائِش اُدبو کِ اَگَ دُت اَ دُنجا اُند سِزات ادَین 
خلاصه بِچو شَدُنجا آو دُت اَم اَند نیل شَ آو کِ چُنِ پُسیا کُکو نیل اُشکِ شَ کُنداغ کِ شَ اَمکِ خَتَنا خبر شُ بواش دا کِ پُس تَگیر اُندِ مردو یَک شَپی طِلا شَ کِسَ کِ تا دَر داولوشو شَمرَ چو !
صبح کِ وابویس شُدی بِچو دُتِ 
شُگُت چو اَکُنِش؟ پیرَزِنو شَکُشِش ؟
نَه 
اَما اَجِنَی مسلمونَم دُتَم تاجِ سِرَموعه  اِدِ کَرِ خدای
اَنَ کِ اَمدِ اَکُ از تَشِ!!اِسمِ خدا کِ بیارِن مَحو ابو زَهرَش اَچو طلا کِ اُمدَدِ اَم خَشُ اَلالُش 
خاله کَل شَهرَبان وا طِلَیا دُتُ و پُسُش بَئو و دَماشکِ ‍‍‍
صائَبِ بِچُ باگ بُدِن
نوشته سهراب سبحانی بهمن ماه 1396
 
 

کد مطلب: 10067
 
کد امنیتی:   
 [0 نظر]