0
 
کئوات شُوو
تاریخ انتشار : 13 بهمن 1396 ساعت 17:42:12 | تعداد بازدید: 2426
کئوات شوو ( ترجه از فارسی به زبن لاری بده) 
ترجمه توسط : شریعت بیگم صحبت زاده
 
 
یکی اَند یکی نیند    زِرِگُمبِد بِنوش
 
اتک اده شَرِ جوئوو      یک رُزی ایچکی نیند
 
دُواریاموگِلی اَند    تلیفونیا اِندلی  اَند
 
کاریامو اَمدلی اَند      گازُمو کَفسولی اَند
 
برقُموچراغ سیمی اند     گُلُپیا  قدیمی اند
 
قلف دریا چِفتی اند      یخچالیامو نفتی اند
 
ارچی اند دلیا خَش اند       امَکس بیخیال مُشکلیا
 
گِلیمیا واغالی بُئس    امه چی دیجیتالی بُئس
 
کابل، فیبر نوری بُئس        امه چی بُلوری بُئس
 
آلا چشیا واز بُدِه       آوو پیا پیتزا بُده
 
آلا با اَنه وَرِ آوو     جوونیا وَآوو َُ توو
 
شو و روز چت اَکُنن   یَنی صُبَت اَکُنن
 
آوو نباتیا قند بُده            پیکانیا سمند بُده
 
کورَه دیا راه شُئِه        چیپون اَمرا شُئِه
 
 اتک اده بِگو وُبِخند  دورهِ اَمراُ و سمند
 
یک دلل خَش سیری چن؟
 
 تواَکُجائِش سهراب؟
آووویا  گِل شُکه.
اُچه با دل شُکه..
زخمیا شُدلِ عاشق که،
خون اتک چشیاَ شقایق شُکه...
اَمه جاسایَهِ دُوار شُزَت،
اُتگُتسُّن قایقی دُرُسّ اَکُنِم..
اَبَئِم اَلُئِ آوو. .
دور اَوابم از اده شَرِ غریب....
قایِقُت جا اُشه؟
 
كه نجات مادَئِش از گرداب....
 
بااجازه ازسهراب سپهری
13بهمن 1396
برگردان شب بو
 
 

کد مطلب: 10068
 
کد امنیتی:   
 [0 نظر]