0
 
کائ شآو وو... *زَهرِ چَش*
تاریخ انتشار : 10 بهمن 1398 ساعت 15:27:23 | تعداد بازدید: 1138
صُبیا ؛ چَش تاریک،روشن از خَت اَرُسسَدم ، نماز مَخَند و کَهر و پَع مَبو اَ گَلَه و اَواگِشتِم وا خونَه. 
الو قَمبر هم هر رُز صُب ، وَگَّه و گِمون از دَرِ بُغُل رَد اَبوئِس و بَر و ساباتِ خونَی بی بی مُوهک سِرَ وَزیر اَوابوئِس اَچو اَکَرِ اَمبَرَه.
 
سی رُزِ خدا اَمی کارُمو اَند و یَکُودو مُ اَدی.
خلاصه یک دو سه رُزی خبری از خالو نیَند ! مَز نَنَم سراغ گِرِت که خالو اُتنِدِدِه؟
 اوژگُت: "چِرا!! چو اَند مَگَه؟"
اُمگوت: "هر رُز مَدی، ولی دو سه رُزِ نِوَدیه!!"
نَنَم اوژگوت: "دِ اَمی نَپَه خبر تَز جاگَی نی؟!"
اومگوت: "نه چو بُده مَگه ؟"
 
اوژگوت: "وا اِرُز چار، رُزِ که یک آدَمِ کَرَچِناخی از پَدز اونده اَ پِشِ خان .
اوژگوتِه: یک جُنگَی اومِه که هیچ گآووی چارَش ناکو. اِندِه که معلومه راس شَگوته! هر گآووی شاخ وَ شاخ اَبوده شَز تَی خُو اَدَر اَکِردِه."
 نوکر خان اَی جار اَکَشه ؛"بشَم کِسی گآوو اوشنی که کَفوش بو چارَی اِده جُنگَی بُکُو؟اَگَه چارَه وَربُدی خان مُزِ پَن رُز شَدِه."
 
علمدار وَیسَیز بُده. اَگو :"خالو قمبَر یک پیره گآووی اُشه ؛ اُچی اوژبیاری."
خان، آدمیاش شَفِرِسِه که خالو قمبر وا گآووُش اوژبیاری اَ کفه گآوو زِنو.
خلاصه اوندِن وَزور شُبو.
خالو قَمبر اَ خان اگو :"مال مَ سِند اوشه، چارَه وَر نابو، زِشت اَبَم."
خان اگو: " نه شَتی مَیا؛ توکل بر خدا."
خالو قبول اکون و اَچو اَ مارِکَی کَفه پیرَه گآو وِل شَکو.
جُنگَه هم شَدارن وِل شَکونن.
 
حاضرو نقل شُ اَکِ: " تا اَ راسِ یک رَسِدِن؛ جُنگَه پا شَ لِخ نا!!" مَکِس چَش شُوا چارتا کِردِسسون!! وَل وَل شُ اَکِه وشُ اَ گوت: "خالو قمبر سِحر و سالین اوشکِرده."
مَردو پَدِزی اوژگوت: "نه آغَی خان قمبر سِحر و سالین اوشنِکرده. مالُش زَهر چَش اوژگِرتِه!"
خان اوژگوت: "یَعنی چِه؟"
مَردو جُباب اوژدا: "پیرَه گآو پیشتر مُنِ خُم بُده که یک رُز یک شاخی شَ گوسَره زَت ، شَ اَندَه بِس. اَما هم گآوو مُ فِرَت وگوسَرَه گَپ مُکِه. از اَمی رُزی تا حالا شاخی که اُشخَرده شَزیاد نِچِده.
اِرُز چن رُزه که خالو قمبر مهمونِ خونَی خان اسسی."
اُمگوت: "ننه چوعه مَکِس وَ حرف وتابع خان اِسسِن؟"
 
*نَنَم اوژگوت : "مَحضِ که زهر چَش اوژگِرتِه!!!!"*
 
*نوشته سهراب سبحانی*
*دهم بهمن ماه نود و هشت*
 
 
 
 
 

کد مطلب: 10091
 
کد امنیتی:   
 [0 نظر]