0
 
گستره ی زبان لارستانی در استان های فارس وهرمزگان به نقل از یونسکو
تاریخ انتشار : 16 فروردين 1399 ساعت 09:08:21 | تعداد بازدید: 1246
صمد کامجو: زبان لارستانی نقطه مشترك فرهنگ مردمان خونگرم لارستان- خنج- گراش- اوز- لامرد- مهر و استان  هرمزگان می باشد.
 
 
این مردمان که گویشوران زبان لارستانی به حساب می آیند در وسعت جغرافیایی گسترده ای  پراکنده اند منظور همه ی آن کسانی هستند که  به لهجه ها وگویش های  مختلف این زبان را تکلم می کنند و در گفتگو کردن با هم  و تفاهم زبان یکدیگر مشکلی ندارند.   
در این یاداشت که از نقشه سایت سازمان بین المللی یونسکو گرفته شده است سعی شده تا آنجا امکان داشته باشد از همه آبادی هایی که لارستانی زبانها در آن زندگی می کنند نام برده شود. هر چند ممکن است که بعضی از قلم افتاده باشد. . بیش از 300(سیصد) شهر و روستا، دیار و آبادی در استانهای فارس و هرمزگان با زبان لارستانی تکلم می کنند. همچنین باید توجه داشت در بعضی از آبادیها منطقه ی لامرد  ممکن است عده ای به گویش لری و در مناطق قریب به بندر عباس به گویش بندری  هم در کنار زبان لارستانی تکلم کنند. ضمنا تخمین زده می شود بالغ بر چهار میلیون نفر با زبان لارستانی تکلم می کنند.
 
 
 
 
 
 
(الف)
آشنا
 آغصه 
اوز
ارد
احمد خلف
ابلود
اسلام آباد
ایلچی
ارمک
اشکنان
 اهل
احمد محمودی
اشکون
انجیره 
 اخشام
انوه
 ابگنه
اسیر
اکبر آباد
آسو
انجیر دان
آل کندی
احمدی(هرمزگان)
آفتاب (هرمزگان)
انوه(هرمزگان)
آب شیرین(هرمزگان)
آبگرم خمیر(هرمزگان)
اوین(هرمزگان)
ایسین پل(هرمزگان)
 ایسین(هرمزگان)
آل درویش(هرمزگان)
ابوموسی(هرمزگان)
(ب)
 بلوچی
 براک
بن کوه
بریو
 بیغرد
بید شهر
بیرم
بندر لنگه
بو چیر
بالا ده
بادنی
باغ
بستانو
بیخویه قدیم
بائن
بلغان
باغان
بریز
بنارویه
بختیارویه
بنوه
بیسه
بارزجان
بند وبست
بار
بست قلات
بربار
بار پشت
بناب
بگلر آباد
برج گاوبستی
برکه شیخ(هرمزگان)
بیکا(هرمزگان)
باسعیدو شهرو(هرمزگان)
 بهده(هرمزگان)
بستک (هرمزگان)
یکا(هرمزگان)
بستانه(هرمزگان)
بوچیر(هرمزگان)
بندمعلم(هرمزگان)
برنطیق (هرمزگان)
برکه لاری( هرمزگان) 
بامستان(هرمزگان)
(پ)
پای تاوه
پسبند
پدل
پا قلات
پیگروبه
پاتل(هرمزگان)
پل (هرمزگان)
پارسیان(هرمزگان)   
(ت)
تخته
ترمان
تنگ گچ
تنگ نارک
تنگ تهر
تیاب(هرمزگان)
تنگ دالان(هرمزگان)
تازیان پایین - تازیان بالا(هرمزگان)
تمب کوچک وبزرگ(هرمزگان)
تدرویه(هرمزگان)
تیرو(هرمزگان) 
(ج)
جمال آباد
جویم
جلال آباد
جاسک(هرمزگان)
جناح(هرمزگان)
جلابی(هرمزگان)
جیحون(هرمزگان)
جغین(هرمزگان)
جمال احمد(هرمزگان) 
(چ)
چاه ورز
 چغان
چاه شرف
چاه طلا
چاه نهر
چارک
چاله
چهار برکه
چاه بنارد
چاه عینی
چاه خالو ها
چاه کور
چاطوس
چاه دسدان( هرمزگان)
چاه ریگی(هرمزگان)
چاه بنارد(هرمزگان)
چاه مسلم(هرمزگان)
چاه ماخور(هرمزگان)
چاه سرمه(هرمزگان)
چمردان(هرمزگان)
(ح)
حهره
حسین آباد
حسین آباد مرگمار
حسن آباد
حاجی خادمی(هرمزگان)
حمورابی(هرمزگان)
حمیران(هرمزگان)
(خ)
خلور
 خلیلی
خشت
خنج
خرده دره
خبرگو و قلعه
خور
خشو
خلوص( هرمزگان)
خونسرخ(هرمزگان)
خین(هرمزگان)
خمیر(هرمزگان)
(د)
 دهمیان
ده کهنه
دهنو میر
ده نو
ده فیش
دهنو خواجه
دهکویه
دهنگ
ده شیخ
 دستجرد
دژگان
دیده بان
دابست
ده تل
 درز
دشتی
دنگز
دامچه
دهُنگ
دروا
دهنو خنج
دهنو خواجه
دیمبنو(هرمزگان)   
دیرستان(هرمزگان)
دیوان(هرمزگان)
درگهان(هرمزگان)
دهو(هرمزگان)
دهنو(هرمزگان)
دمیلو(هرمزگان)
دشتی(هرمزگان)
دهتل(هرمزگان)
  (ر)
  رکن آباد
رستاق
 رستمی
رویدر(هرمزگان)
رودان(هرمزگان)
رودخانه گهره(هرمزگان)
رضوان(هرمزگان)
رمکان(هرمزگان)
رمچاه(هرمزگان)
رودبار(هرمزگان)
روستای دالان(هرمزگان)
روستای کاروانسرای جنی(هرمزگان)
(ز)
 زروان
زین الدینی پایین
 زیارت
زینل آباد
زاهد محمود
زینل آباد
زنگارد(هرمزگان)
 (س)
 سده
سایه خوش
سیگار
سایبان
سورو
سیاهو(هرمزگان)
سهیلی(هرمزگان)
سرگپ(هرمزگان)
سرتنگ(هرمزگان)
سرخون(هرمزگان)
سندرک(هرمزگان)
سوز(هرمزگان)
سیریک (هرمزگان)  
(ش)
شرفویه
 شیخ عامر
شناس   
شاه غیب
شهرستان
شیرینو
شهرک بیخویه
شیخ حضور( هرمزگان)
شهاب(هرمزگان)
 شمیل(هرمزگان)
(ص)
صالح آباد
(ط)
طبل(هرمزگان)
طولا(هرمزگان)
(ع)
علامردشت
علی آباد
عمادشهر
عالی احمدان
عالی آباد
عالی قندی
(غ)
 غیب الهی  
غدیر کوه
غدیر صابری
(ف)
فداغ
فرشته جان
فیشور
فاریاب سنگویه(هرمزگان)
فارو(هرمزگان)
فرامرزی(هرمزگان) 
فلشکون(هرمزگان)
فارغون(هرمزگان)
 فتویه(هرمزگان) 
فین(هرمزگان)
(ق)
قلات
 قلندران
قلعه قاضی(هرمزگان)
قشم(هرمزگان)  
(ک)
کشمک
 کورده
کاریان
کارگاه
کندر عبد الرضا
کریشکی
کمال آباد
 کهنویه
کودیان
کرمستج
کهنه برهان
کهنه مرکزی
کندر شیخ
کهنه عباسی
کهنه اوز
کهنویه
کوهج
کوره
کورده خنج
کال
کنار سیاه (کوال)
کهنو
کرویه
 کاریان
کوشک
کوخرد
کرامان(هرمزگان)
کروئیه(هرمزگان)
کشکی( هرمزگان)
کهتویه(هرمزگان)
کونه(هرمزگان)
کوردان(هرمزگان)
کهورستان(هرمزگان)
کنگ(هرمزگان)
کهتک(هرمزگان)
کاروان(هرمزگان)
کلاهی(هرمزگان)
کوهستک(هرمزگان)
کورزانک(هرمزگان)
کشار(هرمزگان)
کنچی (هرمزگان)
کرمران(هرمزگان)
کشا(هرمزگان)
کشار(هرمزگان)
کمشک(هرمزگان)
کیشی(هرمزگان)
کیش(هرمزگان) 
کوشه(هرمزگان)
کمال گرمی(هرمزگان)   
(گ)
گله دار
گراش
گرمشت
گنگ ریشه
 گتاو
گزدان
گنگ
گلار
گشون
گزه
 گاوبست
 گرکو
گاوبندی
گرازی
گارستانه
گزیر
گاو بست 
گچویه
گزه
گچو(هرمزگان)
گتاو(هرمزگان)
گشار(هرمزگان)
گاوو(هرمزگان)
گاوبری(هرمزگان)
گیاهدان(هرمزگان)
گچین بالا - گچین پایین
گری شیخ(هرمزگان)  
گوین(هرمزگان)
گشار(هرمزگان)
گوده(هرمزگان)
گنو(هرمزگان)
(ل)
لامرد
لاور خشت
لب اشکن
لطیفی
 لاغر
لمزان
لاور کال
لاغران
لار
لاور شیخ
لاور زیر
لرد بستی
لنگه(هرمزگان)
لارک(هرمزگان)
لافت(هرمزگان)  
(م)
میستان
محمله
مارمه
مکویه
مز
مغویه
مراغ
مولایی
محمود آباد
مزایجان
مهران
هرگان
منصور آباد
مردونی(هرمزگان)
مراغ(هرمزگان)
مال وردی(هرمزگان)
مغ احمد کل متلی(هرمزگان)
مقام(هرمزگان)
 مسن(هرمزگان)  
مغویه(هرمزگان)
میناب(هرمزگان)
  (ن)
نرمان
نخل صفا
نیکان
نخل(هرمزگان) 
(و)
وراوی
وردوان
(ه)
هیرم
هرم
هرمود میر خوی(عباسی)
هرمود صحرای باغ
هود
هیرو
هفتوان
 هاشمی(هرمزگان)
هنگام(هرمزگان)
هرمز(هرمزگان)
هاشم آباد(هرمزگان)
هشتیز(هرمزگان)
هرنگ(هرمزگان)
هنگویه(هرمزگان
 
 
 

کد مطلب: 10093
 
کد امنیتی:   
 [0 نظر]