0
 
اژگان نسبی ( خانوادگی ) در زبان لاری وگویش اوزی
تاریخ انتشار : 15 آذر 1393 ساعت 14:00:26 | تعداد بازدید: 1436
واژگان نسبی ( خانوادگی ) در زبان لارستانی غنی و در مواردی دقیق تر از زبان فارسی است . آنچه که در پی می آید واژه هایی است که در زبان لاری وگویش اوزی برای نسبت های خانوادگی به کار می رود .
 
زِنَه -ز ِ نَ = همسر ( زن)
-شُو-  شُو   = همسر (مرد)
-بَبَه – با   = پد ر
ننه – نَنَ   = مادر
ننه- مومون  =  مادر
پُس  -پُس   = پسر
دُت – دُت  = دختر
بِچِ گپتر -بَچ ِ گپ = بزرگترین فرزند
بِچِ کیدُو – بَچ ِ کوکی  = کوچکترین فرزند
   کاکا- کاکَ    = برادر بزرگتر
بِراسُو- بِراسِ ِ     = برادر کوچکتر
دادا – دادَ      = خواهر بزرگتر
خُنگوُ-خوگو     = خواهر کوچکتر
بباجی بُ آ م -با گپ ِ      = پدر بزرگ پدری
بی بی  بُ آ م  – نَنَ با     = مادربزرگ پدری
بباجی بُ آ م – با گپوی پِر ِ  = پدر بزرگ پدر
بی بی بُ آم – نَنَ بوی پِر= مادر بزرگ پدر
بباجی نَنَم – بُخُال ِ     =   پدر بزرگ ِ مادری
بی بی نَنه- نَنَ  خُال  ِ= مادر بزرگ مادری
بباجی نَنَه – با خُلوی پِر ِ = پدر بزرگ ِ مادر
بی بی نَنَه – نَنَ خُلوی پِر ِ = مادر بزرگ ِ مادر
آمُِو – آم ِ       =  عمو
ام مَ -ام مَ     = عمه
خالُو – خال ِ   = دایی
خالَه -دامو    = خاله
آموی گپتر- آمِ گپِ ِ  = عموی بزرگتر
اَم مَ گَپُو -اَم مَی گپ ِ =عمه ی بزرگتر
آمویِ کیدُو تُر -آموی کِوُ د = عموی کوچکتر
اَم مَ کیدوتر-اَم مَی کِوُد ِ  = عمه ی کوچکتر
خالوی گپتر -خالوی گپ ِ  = دایی بزرگتر
خاله ی بزرگتر= خاله گپتر -دامون گپِ
خالوی کیدُوتَر – خالوی کِوُدِ ِ =دایی کوچکتر
خاله کیدو تر-دامون کِوُد ِ = خاله ی کوچکتر
نَنه  شُوم – مومون شُو    = مادر شوهر
مامونه شُو – نَنَی شُو   = مادر شوهر
بای شُوم – بای شُو    = پدر شوهر
پدرزن – باخا ل    = پدر زن
مادرزن – مون خا ل   = مادر زن
- دُت زَدِ   پس زَدَ -دززَده- پُس زَدَ  = نوه
پی زدَه – پی زدَ      =  نوه ( و نیز به معنای : فرزند زن  ؛ فرزند شوهر )
پُسِ پُسُم – پُس ِ پُس =نوه ( پسر ِ) فرزند مذکر
دت ِ پُسم – دُت ِ پُس = نوه ( دختر  ِفرزند مذکر )
پس دُتُم – ُپس ِ دُت   = نوه ( پسر ِ فرزند مونث )
دُت دوتم – دُت ِ دُت   = نوه ( دختر ِ فرزند مونث )
پُسِ کاکام – پُس کا کَ   = پسر ِ برادر ِ بزرگتر
پُسِ براسُو – پُس براس ِ    = پسر ِ برادر ِ کوچکتر
دت کاکا گپتر – دُت کاکَ = دختر ی برادر ِ بزرگتر
دُتِ براسوس کیدوتر دُت براسِ  ِ = دختر ِ برادر ی کوچکتر
پس دادا -پُس داد َ  = پسر ِ خواهر بزرگتر
دُتِ دادا گپتر -دُت دادَ = دختر ِ خواهر ِ بزرگتر
پُسِ خُنگُوم – ُپس خو گ ِ  = پسر ِ خواهر ِ کوچکتر
دُت خونگوی کیدوتر -دُت خوگ ِ   = دختر ِ خواهر ی کوچکتر
پُسِ آموُ -پُس آم ِ   = پسر عمو
پس اَ م مَ – ُپس اَم مَ   – پسر عمه
دُ تِ آمو – دُت آم ِ   = دختر عمو
دُت اَم مَ – دُت اَم مَ – دختر عمه
پُس ِ خالو -پُس خا ل ِ   = پسر دایی
پس ِ خالَه – پُس دامو   = پسر خاله
دُتِ خالُو – دُت  خا ل ِ  = دختر دایی
دُتِ خاله – دُت دام    = دختر خا له
اَم جَل – اُم جَل  =  جاری -(همسران دو برادر)
اَم ریش – اُم ریش = باجناق  ( همسران دو خواهر)
با تشکر از وب گپ ولپ – «صمدکامجو»

کد مطلب: 9907
 
کد امنیتی:   
 [0 نظر]